Προϋποθέσεις εισόδου επισκεπτών

Για την εί­σο­δο των επι­σκε­πτών στην έκ­θε­ση ακο­λου­θού­με τους κα­νο­νι­σμούς που επι­βάλ­λει το Πρω­τό­κολ­λο για τη διορ­γά­νω­ση εμπο­ρι­κών εκ­θέ­σε­ων.

 

- Η εί­σο­δος επι­τρέ­πε­ται απο­κλει­στι­κά και μό­νο σε όσους έχουν πι­στο­ποι­η­τι­κό εμ­βο­λια­σμού ή πι­στο­ποι­η­τι­κό νό­ση­σης σε ισχύ.

 

- Οι επι­σκέ­πτες θα πρέ­πει να έχουν μα­ζί τους ατο­μι­κή πρό­σκλη­ση την οποία μπορούν να προμηθευτούν με 2 τρόπους:

  1.  Για την γρήγορη πρόσβαση σας μπορείτε να εκδώσετε την barcode πρόσκλησή σας ΕΔΩ την οποία θα σκανάρετε στα ειδικά σημεία εισόδου της έκθεσης.
  2.  Εναλλακτικά μπορείτε να κα­τε­βά­σε­τε στο κινητό ή να εκτυ­πώ­σε­τε την (.pdf) πρό­σκλη­ση ΕΔΩ και να εγ­γρα­φείτε επι­τό­που στην είσοδο της έκθεσης με τη δια­δι­κα­σία του registration.

 

- Οι επι­σκέ­πτες θα πρέ­πει να έχουν μα­ζί τους Δελ­τίο Αστυ­νο­μι­κής Ταυ­τό­τη­τας ή Δια­βα­τή­ριο.

 

- Η χρή­ση μά­σκας εί­ναι υπο­χρε­ω­τι­κή κα­θ’ όλη τη διάρ­κεια πα­ρα­μο­νής στους στε­γα­σμέ­νους χώ­ρους του εκ­θε­σια­κού κέ­ντρου.

 

Οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις και οι όροι ει­σό­δου εί­ναι πι­θα­νό να αλ­λά­ξουν. Θα ακο­λου­θή­σει σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση. 

MGMEDIAEXPO LTD

H MGMEDIAEXPO LTD διοργανώνει εξειδικευμένες εκθέσεις διεθνών προδιαγραφών. Στην πρόσφατη ατζέντα μας συμπεριλαμβάνονται εμπορικές εκθέσεις & συνέδρια από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

www.mgmediaexpo.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MGMEDIAEXPO LTD

Tel: +30 210 6619827, +30 210 3006619

Email: contact@mgmediaexpo.eu